facebook instagram youtube
FitSchool el play-circle
FitSchool ćwiczenia dla mózgu w klasie aktywna przerwa

1. Czym jest Program FitSchool?

Głównym celem Programu FitSchool jest umacnianie potencjału zdrowia dzieci przez podniesienie poziomu aktywności fizycznej w warunkach szkolnych, co w efekcie poprawi sprawność krążeniowo-oddechową i zredukuje ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych.

2. Dla jakiej grupy wiekowej
opracowane zostały treningi FitSchool?

Treningi FitSchool zostały przygotowane przez ekspertów do prowadzenia zajęć aktywności fizycznej dla dzieci w wieku 6 – 9 lat.

Poszczególne ćwiczenia (treningi 30 min) oraz formy ruchowe (treningi 3 min) zostały wybrane z uwzględnieniem wieku rozwojowego, zdolności motorycznych oraz możliwości wysiłkowych grupy docelowej.

3. Co oznacza dla placówki oświatowej uzyskanie statusu Partnera Programu FitSchool?

Uzyskanie przez placówkę oświatową/organizację statusu Partnera Programu FitSchool umożliwia rejestrację i użytkowanie platformy przez wszystkich zatrudnionych w placówce nauczycieli/trenerów, którzy aktywują indywidualne konto Użytkownika.

4. Czy uzyskanie przez placówkę oświatową statusu Partnera Programu FitSchool jest bezpłatne?

Tak. Placówka oświatowa/organizacja nie ponosi żadnych kosztów z tytułu uzyskania statusu Partnera Programu. Platforma FitSchool jest częścią projektu Fundacji Medicover realizowanego w formule społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółki Medicover. Całość projektu finansowana jest ze źródeł fundatorów.

5. Kto może zostać Użytkownikiem platformy FitSchool?

Dostęp do platformy FitSchool uzyskać może każdy nauczyciel/trener zatrudniony w placówce oświatowej/organizacji, który posiada status Partnera Programu FitSchool. Dostęp do platformy w roli Użytkownika wymaga aktywowania indywidualnego konta.

6. Czy dostęp i użytkowanie platformy FitSchool jest bezpłatne?

Tak. Użytkownik platformy nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rejestracji oraz użytkowania narzędzia. Platforma FitSchool jest częścią projektu Fundacji Medicover realizowanego w formule społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółki Medicover. Całość projektu finansowana jest ze źródeł fundatorów.

7. Na jaki okres użytkownik otrzymuje dostęp do platformy
FitSchool?

Fundacja Medicover aktywuje nauczycielom konta użytkownika z dostępem do pełnej funkcjonalności platformy bezterminowo, tj. na cały okres trwania Programu FitSchool.

8. Na czym polega reorientacja roli nauczyciela w trakcie zajęć prowadzonych z użyciem platformy FitSchool?

Nauczyciel/trener korzystając z platformy FitSchool, ze względu na wsparcie „wirtualnego trenera”, uzyskuje większe możliwości monitorowania sposobu wykonywania ćwiczeń przez dzieci, motywowania ich do działania oraz zapewniania bezpieczeństwa i indywidualizacji pracy z uczniem.

9. Jakie warunki lokalowe potrzebne są do realizowania zajęć z użyciem platformy FitSchool?

Jednym z zadań programu FitSchool jest zachęcanie do tworzenia w placówkach oświatowych nowej przestrzeni do aktywności fizycznej, która umożliwia prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem „wirtualnego trenera” prezentującego ćwiczenia na ekranie wielkoformatowym (lub z użyciem rzutnika).
Wielkość sali do 30 min treningów FitSchool powinna umożliwiać prowadzenie zajęć
w grupie min. 12 dzieci. W praktyce sprawdza się tworzenie przestrzeni do ćwiczeń FitSchool
z pomieszczeń wielkości sali szkolnej, świetlicy, salki do ćwiczeń kompensacyjno – korekcyjnych, a dla dużych grup z sali gimnastycznej. Treningi 3 min, tzw. „przerwy dla mózgu” mają formę zajęć śródlekcyjnych i powinny być prowadzone w sali szkolnej.

Przykładowe aranżacje sali do treningów FitSchool

10. Jakie warunki techniczne potrzebne są do realizowania zajęć z użyciem platformy FitSchool?

W celu umożliwienia korzystania z platformy FitSchool konieczne jest samodzielne zapewnianie przez placówkę oświatową odpowiednich warunków technicznych, w tym:

Skip to content